بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی


 

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی


 

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی


 

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی


 

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی


 

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی


 

آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی