زهی پایه چتر اقبال تو

ز فرط بلندی برون از جهات


 

پناه جهان قطب گردون مکان

وجود تو مستظهر کاینات


 

به گرد تو گردند نیک اختران

چو بر گرد قطب شمالی بنات